Home
About Us
Virtual Events
Services
Portfolio
News
Contact
İki yabancı butik otel zinciri Türkiye'ye geliyor
Otel yatırım danışmanlığı yapan Servotel Corporation’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan, önümüzdeki günlerde Uzak Doğu’dan iki ve çok üst düzey bir butik otel zincirinin Türkiye’ye geleceğini açıkladı. 
 

Otel ve gayrimenkul geliştirme danışmanlığı firması Servotel, Londra ve ?stanbul ofislerinde hizmet veren yatırım danışmanları ile 43 ülkede uluslararası otel, resort, konut ve karma kullanımlı proje yatırımcılarına katma değer sağlıyor. Yaklaşık 30 yılını geride bırakan Servotel, Londra ofisiyle Batı Avrupa ve Amerika’ya, İstanbul ofisiyle ise; Doğu Avrupa, Afrika. Ortadoğu, Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’na hizmet veriyor.

Dünyan?n çe?itli yerlerinde özellikle turizm alan?nda yat?r?m yapan firmalar?n projelerinde yer alan Servotel’in içinde oldu?u projeler hakk?nda bilgi veren Yönetim Kurulu Ba?kan? Ömer ?svan, y?ll?k ortalamada 20 de?i?ik yat?r?ma dan??manl?k hizmeti verdiklerini söyledi. Bugüne kadar 43 ülkede yakla??k 600 adet projenin tümüyle, geli?tirilmesine veya fizibilitesine, markaland?rmas?na hizmet verdiklerini ifade eden ?svan, Para'n?n sorular?n? cevaplad?.

Servotel Corporation hakk?nda bilgi verebilir misiniz?

Otel ve gayrimenkul alan?nda dan??manl?k hizmeti veren Servotel’i 1984’te Londra’da kurduk. ?lk kontrat? Cebelitar?k’ta yapt?k. ?spanya, Karayipler ve Kuzey Amerika’da çal??malar?m?z devam etti. ?stanbul ofisini ise 2003’te açt?k. Türkiye’de ?stanbul, Ankara, ?zmir, Bodrum ba?ta olmak üzere, Malatya, Urfa, Antep, Antalya, Kayseri, Adana, Bursa, Mardin, Denizli, Trabzon ve Eski?ehir’in de aralar?nda bulundu?u otel ve konut projeleri geli?tirdik. Yurtd???nda ise do?uda Bali’den Tayland’dan Malpler’den bat?da ABD’ye kadar Afrika, Ortado?u ve Avrupa’y? kapsayan geni? bir alanda i? yapm?? olduk.

Her ülkenin dinamikleri farkl? m??

Tabii, örne?in geli?mi? ülkeler daha rehavet içinde oluyor. Her ?eyi biliyorum havas?ndalar. Oysa ben buralara çok ?ey katabilece?imi görüyorum. Örne?in, Brezilya’da çok ciddi i? potansiyeli ve geli?me potansiyeli var. Afrika’da ise (Mali, Gana, Tanzanya, Kenya) geli?imde öncü olman?n ve bir ?eyler katman?n keyfini ya??yoruz. Buralarda çevreye duyarl? ve kaliteli ba?lang?çlar yapt???n?zda gelecek yat?r?mlara da örnek oluyorsunuz. Bu da bize mesleki bir haz veriyor. Bu kapsamda de?er katabilece?imiz yerler ba?ta söyledi?im sebeple Kanada, Almanya ve ABD gibi geli?mi?lik rehavetinde olan rekabetin yo?un oldu?u yerler diyebilirim.

Co?rafi olarak bakt???m?zda ABD’de i? hacmimiz art?yor. Burada yeni geli?en yerler var. ABD’nin kendi iç dinamikleri o kadar fazla ki, aca-ba yeni ne yapsam demiyor. Ancak yeni ve iyi olan? da çok çabuk fark ediyor. Verdi?iniz zaman al?yor. Ama vermedi?iniz zaman kendi iç dinamikleri ile kendine yeter halde hareket eden bir ülke.

Kendinizi nas?l konumland?r?yor sunuz?

Bizim i?imiz ara?t?rma, geli?tirme, know- how ve dünyaya entegre olmak. Önemli olan yat?r?mlara katma de?er getirmek, ihtisasta derinle?ip dünya lideri olabilmek. Bazen projenin getirisini art?rmak, bazen giderini azaltmak. Alg?y? do?ru yere getirmek. Uzun vadede do?al pazar ak???nda sürdürülebilir bir rekabet ve de?er avantaj? sa?lamak. Ayr?ca en önemlisi sürdürülebilir ya?am döngüsünü olu?turmak.

2017 bu anlamda sizin için nas?l geçti?

Türkiye’de ilk yar?da yat?r?m ortam?nda bir karga?a vard?. Özellikle yeni proje yat?r?mlar?n?n çok az oldu?u, mevcut projelerin baz?lar?nda da yava?lama olan bir dönemdi. Dünyada da hem diplomasi, hem de terör anlam?nda sorunlu bir dönemdi. Ama birçok yerde yat?r?mlar devam ediyor. Özetle bizim aç?m?zdan son 10-15 y?l?n en kötüsü 2016 y?l?yd?. 2017’yi biraz daha iyi ve ümit verici görüyorum. Türkiye, terör, deprem hatta tsunami dahil her türlü olumsuzlu?u ya?ad?.

Ancak ülkemiz kendi iç dinamikleri ile ne kadar güçlü oldu?unu ve ayakta kalabildi?ini gösterdi. Bir çok ülke bu ko?ullar alt?nda böylesine ayakta duramaz. Söz konusu olumsuzluklar yurtd??mda endi?e ile izlenmesine ra?men Türkiye’nin ana göstergelerinde yerlerde sürünmemesi dikkat çekti. Türkiye özellikle giri?imci ruhuyla yakla?an yat?r?mc?lar için tekrar cazibe merkezi olmak yolunda, bunun erken gös-tergelerini görmeye ba?lad?k bile.

Turizm yat?r?mlar?nda en büyük s?k?nt? nedir?

Turizm yat?r?mlar?na günlük reaksiyonlarla karar veriliyor. Oysa otel yat?r?m? dedi?inizde, 25-30 y?ll?k bir perspektif söz konusudur. Di?er bir deyi?le en büyük hata, “Bugün ortam çok kötü turizm yat?r?m? yapmayay?m ya da ortam çok iyi turizm yat?r?m? yapay?m” yakla??m?d?r. Sürdürülebilirlik nedir ona bakmak laz?m. Turizm yat?r?m? sektöründeki en büyük eksik vizyon ve bu i?in entelektüel teknolojisine verilen önemdir.

Biz genel olarak entelektüel yat?r?m yapmay? sevmiyoruz. Entelektüel yat?r?m?n içine vizyon olu?turma, Ar-Ge, de?erleme analizi, ileriye dönük pazar öngörüleri, do?ru bütçeleme, fizibilite çal??malar?, her türlü tasar?m, alt ihtisaslar, mühendislik, bunlar?n yönetimi, ürünün ilerideki ticari pazarlamas?, varl?k de?eri gözlü?ü ile yönlendirilmesi, optimizasyonu, markala?t?rma süreci gibi veriler giriyor.

Bu kapsamda çal??malar?n?z var m??

Bizim yapt???m?z i?in zaten ço?u bahset-ti?imiz entelektüel teknoloji sermayemizi payla?mak, global bazda entegrasyonu sa?lamak ve bu ?ekilde yat?r?mc?lara ve yat?r?m-lara de?er katmak. Son dört y?ld?r çal??ma-lar?m?za ciddi bir ?ekilde yeni jenerasyonu dahil etmeye ba?lad?k. ?irket personelimizin yüzde 25-30’unu da yeni jenerasyona ay?rd?k.

Dünyay? ara?t?rmak, yeni ürünleri ke?fetmek, yeni trendleri bulmak, tüketici de?i?ikliklerini belirlemek ve bütün bunlar? ara?t?r?p kendi projelerimize kanalize etmek üzere sektöre göre çok büyük bir bütçe ay?rd?k. Çünkü benim bugün planlayaca??m otelin kullan?c?s? ?u anda 19-20 ya??nda. Ve 10 sene sonra, otelin be?inci alt?nc? senesinden itibaren benim as?l mü?teri seg- mentimi olu?turacak. Onu iyi tan?mam?z gerekiyor.

Peki, yeni jenerasyonun en büyük özelli?i nedir?

Sadakat yok. Ben en iyi hizmeti ve de?er dengesini veren yerden al?r?m alaca??m? dü?üncesi ön planda. Ancak onlar o ürünün ar-kas?ndaki adam? merak ediyorlar. Sen kimsin ve sosyal sorumlulu?un var m? konusunu irdeliyorlar. Yani bugün iyi bir mal üretmek yetmiyor. Duru?un, duyarl?l???n, çevre ve sosyal sorumluluklar?n, etik de?erlerin de çok önemi var. E?itli?e, insan haklar?na önem veriyor musun, konu?ma ve ifade özgürlü?ü var m?, bunlar? sorguluyorlar. Ald?klar? yan?tlardan tatmin olmazlarsa sadakat bitiyor.

Çok benciller san?yorsun, ama öyle de?il. Marka alg?s? var. Ama marka sadakati yok. Benim tahminim 10-15 sene sonra bu jenerasyonunun kurumsal imtihan?ndan geçemeyen bir markan?n oteli ayakta kalamaz. Yat?ranlarda her zaman yap?lan büyük yanl??, dünyay? ve kom?uyu gezip kopya çekmekle yetinip, yarat?ma, en- nellektüel teknolojiye yeterli zaman ve para ayr?lmamas?d?r. ??te, yeni jenerasyon bu yanl???n sonuçlar?n? daha vahim hale getirecek gibi görünüyor.

Türkiye'ye getirece?iniz yeni bir marka var m??

?u anda getirmek üzere oldu?umuz yeni iki adet Uzakdo?u markas? ve bir de yine çok exclusive, butik çok üst düzey bir marka var. Aç?l??lar? üç ila be? y?l sürer ancak bir y?l içinde hepsinin aç?klanm?? olaca??n? tahmin ediyorum. Yurtd???nda ise projelerimizin önemli bir bölümü otel ve turizm odakl? karma ve rezidans yat?r?mlar?na ait. Bizimle çal??mak isteyen mü?terilerimiz genellikle be? y?ld?z, lifestyle, butik ve üzeri oluyor. Bir k?sm? ?ehirde, bir k?sm? resort-olarak. Tatil taraf?na bak?ld???nda ise genelde kendisi zaten bir destinasyon ya da destinasyon yaratmak üzere gelen yat?r?mc?lar. Bu kapsamda da Gürcistan, Malpler, Roma, Venedik, Sardunya ve Berlin’de projeler var.

Yat?r?m bedelinin ne kadar? dan??manl?k ücretidir?

Çok geli?mi? ülkelerde yüzde 20’leri bulur. Ama genel olarak nitelikli yat?r?mlarda ortalama yüzde 15’dir.

43 ülkeye dokundum dediniz. Bunlar? nas?l s?n?fland?r?r s?n?z?

Bali ve Bat? Afrika büyüleyici keyifli; Nijerya dinamikleri çok farkl? ve gerek rejim, gerekse psikolojik olarak çok zor; Cebelitar?k çok sempatik; ABD boyut ve hacimle korkutan ama as?l dinamikleri çok basite indirgenmi? formülle?mi?; Myanmar gelecek rüyas?, hala hukuksal altyap?s? olu?uyor; Rwanda travma sonras? sakinli?inde bir Afrika vahas?..

http://www.turizmaktuel.com/haber/iki-yabanci-butik-otel-zinciri-turkiye-ye-geliyor